20/06/2021

RSS

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 874η

03/04/2010

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 874Η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Πρὸς

Τὸν Ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Χριστὸς Ἀνέστη, Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί.

Τὸ συνταρακτικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας γιορτάζει ὅλος ὁ χριστιανικὸς κόσμος.

Στὸν ἑορτασμὸ αὐτὸ συμμετέχει καὶ ὁ οὐράνιος κόσμος ἀκόμη καὶ ἡ ἄλογη φύση, «οὐρανὸς τὲ καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια», «Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι», «κόσμος ὁρατὸς τὲ ἅπας καὶ ἀόρατος».

Ὁ Κύριός μας μὲ τὸν ἑκούσιο σταυρικὸ θάνατο καὶ μὲ τὴν τριήμερη ταφή Του, φάνηκε πρὸς στιγμὴ ὅτι ἔδυσε, ὅτι νικήθηκε καὶ ἐξαφανίστηκε μέσα στὸ σκοτεινὸ ἅδη.

Ὅμως, μὲ τὴν Ἀνάστασή Του νίκησε τὴ φθορά, κατέλυσε τὴ δύναμη τοῦ ἅδη καὶ ἀνέστησε μαζὶ μὲ τὸν ἑαυτό Του καὶ «τὸν Ἀδὰμ παγγενῆ», δηλαδὴ ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἀνέτειλε «ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος δικαιοσύνης ἥλιος».

Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀπεκδύεται τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο καὶ ἐνδύεται τὴν ἀφθαρσία καὶ τὴν ἀθανασία. «Στολὴν ἀφθαρσίας ἔνεδύθημεν» ψάλλει ὁ ἐμπνευσμένος ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Κύριός μας μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ἐγκαινιάζει νέα βιοτή, νέα ζωή, ἀνοίγει τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου, διαβιβάζει τοὺς ἀνθρώπους «ἐκ γὴς πρὸς οὔρανον», ἐξασφαλίζοντας τὴ θεώσή τους καὶ τὴ συμμετοχή τους στὴν ἀληθινὴ ζωή, ποῦ εἶναι εὐλογημένος καρπὸς τῆς ἐν Χριστῷ  οἰκονομίας.

Μὲ τὴν ἄκτιστη δόξα τῆς θεότητός Του θεμελιώνει τὴν Ἐκκλησία, φωταγωγεῖ τοὺς πιστοὺς καὶ δίδει σ’ὅλους μας τὴ δυνατότητα «λαμπαδηφόροι» νὰ διακηρύσσουμε τὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονός, πού εἶναι ἡ λύτρωσή μας, ἐπαναλαμβάνοντας τὸ νικητήριο παιάνα «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανὰτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος».

Τὴν καινούρια ζωὴ τὴ βλέπουμε στοὺς ἁγίους μας, οἳ ὅποιοι, ἐνῶ ζοῦν στὴ γεμάτη μίσος κοινωνία, δείχνουν ἀγάπη γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Ἐνῶ ζοῦν στὴν ταραγμένη ἐποχή τους. ἔχουν μία βαθειὰ εἰρήνη στὴν ψυχή τους καὶ ἐπηρεάζουν καὶ τοὺς ἄλλους, ὄχι μὲ τὴν ἐπανάσταση τοὺς ἀλλὰ μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Αὐτὸ τὸ ἀνεπανάληπτο γεγονὸς γίνεται ἐμπειρία θαυμαστὴ καὶ μαρτυρία ἀδιαμφισβήτητη που τὴν ἐπιβεβαιώνουν οἳ ἱδρῶτες καὶ οἳ κόποι τῆς προσφορᾶς τῶν πιστῶν, τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας τῶν Ἁγίων, ἡ ἀνάσα τῶν ἀναστημένων ἀνθρώπων καὶ τὰ ἀϊματα τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲ θὰ γινόταν, ἂν ὁ Κύριός μας δὲν ἀνασταινόταν.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἔφερε καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς γυναικείας φύσεως. Ὅταν ἔδημιουργείτο ὁ Ἀδάμ, κανεὶς δὲν τὸν εἶδε.Ἡ πρώτη πού τὸν εἶδε μετὰ τὴ δημιουργία τῆς ἦταν ἡ Εὔα. Τὸν Κύριό μας κανεὶς δὲν τὸν εἶδε τὴν ὥρα πού θριαμβευτικὰ ἔβγαινε ἀπὸ τὸν τάφο ἀναστημένος. Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ἦταν οἳ πρῶτες πού τὸν εἶδαν ἀναστημένο. Ἢ Εύα συνομίλησε μὲ τὸ πονηρὸ πνεῦμα καὶ ἔπεσε, φέρνοντας ταυτόχρονα τὸ μήνυμα τῆς πτώσεως καὶ στὸν Ἀδάμ. Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, ἀφοῦ συνομίλησαν μὲ τὸν ἀναστημένο Κύριο, «ἔφυγαν ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου» καὶ ἔφεραν τὸ χαροποιὸ καὶ ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως στοὺς ἄνδρες Ἀποστόλους. Ἔτσι ἔχουμε τὴν ἀποκατάσταση τῆς γυναικείας φύσεως καὶ ἀποστολῆς καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ μία ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιατί ὁ Κύριος δὲν ἐμφανίστηκε πρῶτα ὀτοὺς ἄνδρες μαθητές του.

Ἂν γιὰ τὸν καθένα μας ὁ Χριστὸς εἶναι «ὁ Κύριός μας καὶ ὁ Θεός μας», ὅπως εἶπε ὁ Θωμάς, βλέποντας τὸν ἀναστημένο, τότε ὀφείλουμε μὲ θάρρος καὶ τόλμη, χωρὶς φόβο καὶ ντροπὴ σὲ κάθε βῆμα μας νὰ Τὸν ὁμολογοῦμε καὶ μάλιστα σήμερα στὴν πολυπολιτισμικὴ ἐποχή μας. προσφέροντας αὐτὸ τὸ σωτήριο καὶ γλυκύτατο μήνυμα καὶ στοὺς μὴ χριστιανούς, πού ζοῦν ἀνάμεσά μας, παραμερίζοντας τὴν ἀνόητη δικαιολογία, ὅτι τάχα δὲν πρέπει νὰ θίξουμε τὶς πεποιθήσεις τους καὶ τὴ θρησκευτική τους ἐλευθερία.

Ἡ Ἐκκλησία μας, πού καταδικάζει τὴ βία, τὴ μισαλλοδοξία καὶ τὸν ἀποκλεισμό, χαρακτηρίζει καὶ ὡς δειλία καὶ προδοσία τὴν ἄρνησή μας νὰ γίνουμε Ἱεραπόστολοι στὸν τόπο μας καὶ τὴ σιωπὴ ἤ τὴν ἀδιαφορία μας ὡς ἔλλειψη ἀγάπης πρὸς τὸν Κύριό μας καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας.

Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Κύριό μας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀπόλυτη προτεραιότητά μας. Διαφορετικὰ δὲ θὰ διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς ἀπίστους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες, Ὅπως λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος. Ἀκόμη, ἡ ἀγάπη μας αὐτὴ δὲ θὰ πρέπει νὰ ἔχει σχέση οὔτε μὲ τὸ φόβο τῆς αἰώνιας τιμωρίας, οὔτε μὲ ὑπόσχεση τῆς αἰώνιας ἀμοιβῆς, ὅπως ἐπιγραμματικὰ διδάσκει ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος.

Δεχθεῖτε, ἀδελφοί μου, αὐτὲς τὶς σκέψεις σὰν ἕνα ταπεινὸ δῶρο στὸν καθένα σας ἀπὸ τὸν πνευματικὸ Πατέρα σας στὴ μεγάλη αὐτὴ γιορτή.

Σᾶς εὔχομαι παντοτινὴ τὴν Ἀναστάσιμη χαρὰ καὶ ὅλες τὶς εὐλογίες πού δώρισε ὁ Κύριός μας στὸ ἀνθρώπινο γένος, μὲ τὴν Ἀνάστασή του.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2010

Θερμός εὐχέτης πρός τόν Ἀναστάντα Κύριο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σημείωση: Νὰ διαβασθεῖ τὴ Νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.