20/06/2021

RSS

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 907. ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2011

06/12/2011

Π ρ ό ς

τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Θεοσώστου ᾿Επαρχίας.

Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί,

Σ ΄ὅλη τήν Ἑλλάδα αὐτές τίς ἡμέρες πραγματοποιεῖται ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης.

Στούς Ἱερούς Ναούς περιφέρεται ἕνας δίσκος καί τά σπίτια ἐπισκέπτονται ὁμάδες ἐθελοντῶν ἀνδρῶν ἤ γυναικῶν καί  ζητοῦν κάτι ἀπό τό περίσσευμά σας ἤ  ἀπό τό ὑστέρημά σας, προκειμένου μέ αὐτό νά βοηθηθοῦν ἠθικά καί νά ἐνισχυθοῦν ὑλικά ἄνθρωποι ἐμπερίστατοι, ἀνήμποροι, ἄρρωστοι καί μοναχικοί, οἱ ὁποῖοι  συνεχῶς αὐξάνονται.

Αὐτές τίς ἡμέρες, πού μερικοί τά ἔχουν ὅλα καί μάλιστα κάποιοι σέ πλούσιες ποσότητες, αὐτές τίς ἡμέρες ὑπάρχουν καί πολλοί πού τά στεροῦνται ὅλα.

Αὐτή ἡ ἀνέχεια  δέν τούς βυθίζει μόνο στόν πόνο καί στήν ἀπογοήτευση. Κάποτε δημιουργεῖ στήν καρδιά τους τή ζήλεια, τόν φθόνο, τήν ἀντιπάθεια καί τήν κακότητα πρός τούς ἄλλους, πού ἀσφαλῶς ἀποτελοῦν σοβαρές ἁμαρτίες μέ ἐπιζήμιες ἐπιπτώσεις.

Ὡς χριστιανοί εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά κάνουμε θυσίες γιά τόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, πού εἶναι ἀδελφός μας. Δέ νοεῖται στό ἴδιο σπίτι τοῦ πατέρα ὁ ἕνας νά τρώγει καί ὁ ἄλλος νά πεινάει. Δέ στέκεται στή λογική μας ὁ ἕνας νά γλεντᾶ καί ὁ ἄλλος νά θρηνεῖ.

Γι΄αὐτό εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ν΄ἀναπαύουμε τούς ἀδελφούς μας καί πνευματικά καί νά προλαμβάνουμε κάθε πτώση καί  δυσφορία τους, πού μπορεῖ ψυχικά καί αἰώνια νά  ζημιώσει. Ἡ συμπαράστασή μας, καί μάλιστα αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, εἶναι ἀναγκαία καί πολλαπλῶς ὠφέλιμη.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ὅλους σ᾿ ἕνα συναγερμό ἀγάπης. ῞Ολοι, αὐτές τίς ἡμέρες πρό πάντων, ἄς σκεφθοῦμε καί τούς ἄλλους, πού πάσχουν καί ὑποφέρουν. ῾Ο καθένας μας ἄς κάνει κάτι σπουδαῖο καί μεγάλο αὐτό τόν καιρό. ῎Ας δώσει,  γιά νά ἔχει.   Ἄς  προσφέρει,  γιά νά χαρεῖ. ῎Ας ἐλεήσει, γιά νά ἐλεηθεῖ ἀπό τό Θεό, ἀφοῦ ὅλοι μας ἔχουμε τήν ἀνάγκη τοῦ θείου ἐλέους.

Καταγράψτε ὁ καθένας σας μιά γενναία καί ὡραία πράξη στό βιβλίο τῆς ζωῆς σας. Τώρα εἶναι καιρός εὐπρόσδεκτος.

῞Οσοι δέ γνωρίζετε τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας καί τά σοβαρά προβλήματά τους, τά ὁποῖα μερικοί ἀποκρύπτουν ἀπό ὑπερβολική ἀξιοπρέπεια, ἐνισχύστε τόν ἔρανο τῆς ἀγάπης, πού θά γίνει στήν πόλη τῆς Σπάρτης τήν Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 καί σ᾿ ὅλες τίς ἄλλες ἐνορίες τήν Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011.

Γιά ἕνα πρᾶγμα μπορῶ νά σᾶς βεβαιώσω, ὅτι καί τό ἕνα  εὐρώ σας τό ὑπολογίζουμε καί τό  ἀξιοποιοῦμε μέ τόν καλύτερο τρόπο.

῞Ολοι μας ἄς κάνουμε τόν ἀγῶνα μας αὐτό τόν καιρό, γιά νά βοηθήσουμε αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη. Αὐτούς πού εἶναι μόνοι καί ἀνήμποροι. Αὐτούς, πού εἶναι ἄρρωστοι καί κατάκοιτοι. Αὐτούς, πού ἄραξαν τό κτυπημένο ἀπό τά κύματα τῆς Ζωῆς σκάφος τους στά ἱδρύματά μας.῎Ας συμπαρασταθοῦμε σ᾿ ὅλους τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, ὥστε ὅλοι νά γιορτάσουμε μέ χαρά τή θεία Γέννηση καί ὅλοι μας νά πάρουμε ὡς ἀμοιβή τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας.

Εὐχέτης πρός Κύριον

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ