11/08/2022

RSS

Ποιμαντορική Πασχαλινή Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτη μας

23/04/2022

ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 2Π ρ ό ς

Τόν ῾Ιερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας 

Εὐλαβέστατοι Κληρικοί καί Χριστιανοί  μου αγαπητοί,   Χριστός Ἀνέστη!

Κατά τή σωτήρια καί φωταυγῆ αὐτήν νύκτα ἑορτάζει ὁλόκληρη ἡ χριστιανική ἀνθρωπότητα, μέ πολλή χαρά, τό πιό συνταρακτικό γεγονός τῆς ἱστορίας της.Ἡ σταθερή, ἐλπιδοφόρα καί μεγαλειώδης φωνή τοῦ Οὐρανίου ἀπεσταλμένου «Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη», μαζί μέ τόν βαθυστόχαστο νικητήριο παιᾶνα, ὁὁποῖος μυριόστομος ἀκούεται ἀπό σήμερα καί ἐπί τεσσαράκοντα συνεχεῖς ἡμέρες, συνθέτουν παναρμόνια μελωδία, ἡὁποία φθάνει μέχρι τά πέρατα τῆς γῆς.

Διά τοῦ θανάτου καθαιρεῖται ὁ θάνατος. Διά τῶν ἥλων καί τοῦ σουδαρίου συντρίβεται ὁ δαίμονας. Διά τῆς θυσίας ἀνοίγονται οἱ οὐρανοί καί ἐκ τοῦ τάφου πηγάζει ἡ ζωή. Ὅλοι οἱ πόλεμοι κρίνονται ἀπό μία ἀποφασιστική μάχη. Καί ὁ πόλεμος ἐναντίον τοῦ θανάτου  κρίθηκε στόν Γολγοθᾶ. Πρίν ἀπό τή Σταύρωση ὁ θάνατος ἦταν φοβερός, γιά τόν ἄνθρωπο. Μετά τή Σταύρωση ὁἄνθρωπος ἔγινε φοβερός γιά τόν θάνατο. Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ὁ θάνατος εἶναι ἕνα βιολογικό γεγονός, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ στήν αἰωνιότητα. Γιά τοῦτο «μηδείς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος», ἀναφωνεῖ μέ ἐνθουσιασμό ὁὑμνητής τῆς Ἀναστάσεως Ἱερός Χρυσόστομος.

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός», διότι «ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν λύσας θανάτου τά δεσμά». Ὁ κατάδικος προσφέρει χάρη, ὁ δέσμιος ἐλευθερώνει, ὁ πτωχός καταβάλλει λύτρα, ὁ γυμνός ἐνδύει, ὁ διψῶν ποτίζει, ὁἄστεγος στεγάζει, ὁ πάσχων θεραπεύει, ὁ πληγωμένος ἀνακουφίζει, ὁ νεκρός ζωοποιεῖ καί ὁ Σταυρός ἀνυψοῦται ὡς αἰώνιο καί πανένδοξο σύμβολο τῆς νίκης καί τῆς θυσίας.

Ἄν ἡὡραιότητα τῆς πρώτης δημιουργίας ἐνέπνεε τόν ἱερό ὑμνωδό, ὥστε μέ ἐνθουσιασμό νά ψάλει τό «ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳἐποίησας», τό θάμβος ἐκ τοῦ μεγαλείου τῆς ἐν Χριστῷἀναδημιουργίας, ἀναμφίβολα θά παρέλυε ὄχι μόνο τήν ἡδύμολπη γλῶσσα του, ἀλλά καί τά τό γλυκύφθογγο ψαλτήριο κρατοῦντα χέρια του.

Ἄπιστοι καί ἄθεοι, ἀρνητές καί πολέμιοι τῆς πίστεως καί γιά σᾶς ἀνέστη ὁ Κύριος, ἀφοῦ γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ἔπαθε. Ἄν μισεῖτε τόν θάνατο, ἄν ποθεῖτε τή ζωή, ἄν ἀναζητᾶτε μέσα  στά σκότη τό φῶς, «δεῦτε λάβετε φῶς» καί ζωή καί τά πάντα. Ἀδιάφοροι καί ταλαντευόμενοι, κλυδωνιζόμενοι ἀπό ἀμφιβολίες καί βασανιζόμενοι ἀπό τό μεταφυσικό ἄγχος, παρασυρόμενοι ἀπό ἀνέμους φιλοσοφικῶν πλανῶν καί καιόμενοι ἀπό τήν ἀγωνία γιά τήν ἀνεύρεση τῆς πηγῆς τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀλήθειας, ἰδού ἡ πηγή. Ὁ κενός τάφος τοῦ Κυρίου. «Δεῦτε πόμα πίετε καινόν». Ὁδοιπόροι καί ταλαίπωροι τῆς ζωῆς ἄνθρωποι, αἰχμάλωτοι καί διωκόμενοι, πτωχοί καί καταδυναστευόμενοι, ἀπόκληροι τῆς κοινωνίας καί ναυαγοί τοῦ βίου, ἠρεμῆστε, διῶξτε τή λύπη ἀπό τήν ψυχή σας καί ὑψώσατε τά μάτια σας πρός τόν οὐρανό, διότι Ἐκεῖνος ὁὁποῖος θανάτωσε τόν θάνατο βεβαίωσε ὅλους μας ὅτι θά εἶναι μαζί μας «πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας». Εὐσεβεῖς καί φιλόθεοι, τίμιοι ἀγωνιστές τοῦ καλοῦ, ἐργάτες τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀρετῆς, εὐλαβεῖς καί ταπεινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, συνεχίστε ἀπτόητοι τήν καλή πορεία σας ἐπί τῆς στενῆς καί τεθλιμμένης ὁδοῦ, ἀναμένοντας μέ ἐλπίδα Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἀνεβάζει τόν κάθε πιστό «ἐκ γῆς πρός οὐρανόν».

Ἄς γονατίσουμε, ἀδελφοί μου, νοερά μπροστά στόν Πανάγιο καί Ζωοδόχο Τάφο καί ἄς ἱκετεύσουμε τόν «ζωῆς κυριεύοντα καί θανάτου δεσπόζοντα» νά φωτίζει τόν νοῦ μας μέ τό ἄπλετο φῶς τῆς θείας διδασκαλίας Του, νά θερμαίνει τήν καρδιά μας μέ τήν ἄπειρη θεϊκή Του ἀγάπη, νά ἐνισχύει τή θέλησή μας μέ τήν πανσθενῆ χάρη Του γιά μεγάλα καί ὑψηλά πνευματικά ἔργα καί νά χαρίζει σέ ὅλον τόν κόσμο τήν τόσο ἀπαραίτητη εἰρήνη, τή διακαῶς ἀναζητουμένη πραγματική χαρά καί τήν ἀληθινή εὐτυχία.

 

      ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2022

 

Θερμός εὐχέτης σας πρός τόν ᾿Αναστάντα Κύριο

 

   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ