20/06/2021

RSS

Η χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος του Σεβ. Ποιμενάρχη μας

23/12/2019

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΠρός

 Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

«Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς Βασιλεύς;»                       

Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

Τό ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου γιορτάζει ὅλη ἡ χριστιανική οἰκουμένη. Ὁ εὐσεβής λαός μας μέ αἰσθήματα  ἀγάπης καί εὐλάβειας ἀναζητᾶ τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας, κατακλύζοντας τούς ὁλοφώτεινους Ναούς μας καί ἀκούγοντας μέ ἐνδιαφέρον τούς ἐκπληκτικούς ὕμνους τῶν ἐμπνευσμένων ὑμνογράφων καί μάλιστα τό «ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει» ἤ τό «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Καί οἱ πιό ἀδιάφοροι αὐτή τήν ἡμέρα δροσίζουν τή διψασμένη ψυχή τους, ἀφήνοντας γιά λίγο τή σκέψη τους νά ἀγκαλιάσει ἤ ἔστω νά προσεγγίσει τό «ξένον καί παράδοξον Μυστήριον», πού χώρισε τήν ἱστορία ὅλου τοῦ κόσμου σέ δυό περιόδους.

Ὅμως, «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς Βασιλεύς;». Ποῦ εἶναι ὁ Χριστός; Ποῦ εἶναι ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεός; Οἱ Μάγοι  μέ ἀγωνία διατύπωναν αὐτήν τήν ἐρώτηση καί μέ θερμό ἐνδιαφέρον ἐρευνοῦσαν γιά τόν «κραταιόν Ἄνακτα» τόν γεννηθέντα Σωτῆρα καί Λυτρωτή. Ἐρώτημα πού τότε ἦταν πανανθρώπινο. Ἐντοπίζεται στά χείλη καί τήν ψυχή ὅλης τῆς προχριστιανικῆς Ἀνθρωπότητας.  Ἀπό τή στιγμή πού οἱ Πρωτόπλαστοι ἔθεσαν ἑαυτούς ἐκτός τοῦ Παραδείσου, λόγω τῆς παρακοῆς τοῦ θείου θελήματος, οἱ ἀπόγονοί των διακαῶς ἀναζητοῦσαν τόν Μεσσία. Καί εἶναι ἑπόμενο. Τό Πλάσμα ποθεῖ τόν Πλάστη του. Oἱ ἄνθρωποι  ἀναζητοῦσαν κατά τήν προχριστιανική ἐποχή τόν Θεό στη Δημιουργία. Θεοποίησαν τόν Ἥλιο, τή Σελήνη, τά ὄρη, τά ζῶα, τούς ἄρχοντες, τούς σοφούς ἤ ἔπλασαν θεούς κατ΄εἰκόνα καί καθ΄ὁμοίωσιν τῆς ἀτελοῦς ἀνθρώπινης φύσης, ὅπως τό ἀρχαιοελληνικό δωδεκάθεο. Δηλαδή, λάτρευαν τήν κτίση παρά τόν κτίσαντα.

Tήν ἀπάντηση στήν ἐναγώνια ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἔδωσε Ἄγγελος Κυρίου τή νύκτα τῆς Γεννήσεως στους Ποιμένες: «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς  ἐστι  Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαβίδ καί τοῦτο ὑμῖν τό σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ»(Λουκ. Β΄11-12). Καί οἱ Ποιμένες, ἁγνοί ἄνθρωποι τῆς ὑπαίθρου, «ἦλθον σπεύσαντες καί ἀνεῦρον τήν τε Μαριάμ καί τόν Ἰωσήφ καί τό Βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ». Τό Θεῖο Βρέφος μέ τήν καθοδήγηση τοῦ ἀστέρος βρῆκαν καί οἱ Μάγοι. Ἄνθρωποι σοφοί καί ταπεινοί, προσκύνησαν τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό καί τοῦ προσέφεραν ὡς δῶρα τῆς καρδιᾶς τους χρυσό, λίβανο καί σμῦρνα.

Καί στά μετά τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ χρόνια, ὅμως, οἱ μακράν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι δυστυχῶς πλεονάζουν. Θεοποιοῦν ἰσχυρά πρόσωπα,  πολιτικούς παράγοντες ἤ ἄθεους ἐπιστήμονες μέ τή μάταιη ἐλπίδα ὅτι αὐτοί θά λύσουν ὅλα τά προβλήματά τους καί θά γίνουν οἱ περιπόθητοι σωτῆρες τους. Καί σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν νά κρίνουν καί νά ἀνακρίνουν τά πάντα μέ τήν ψυχρή λογική, πού ἐξιδανικεύουν. Γι΄αὐτό δέν μποροῦν νά δοῦν τόν Θεό, διαψεύδονται καθημερινά, βιώνουν τό ἄγχος, τήν ἀπελπισία, τήν ἀγωνία, τό ἀδιέξοδο. «Ποῦ εἶναι ὁ Θεός;»  ἀναρωτιοῦνται.

Γιά ἐμᾶς τούς ὀρθόδοξους χριστιανούς, ἀδελφοί μου, τό ἐρώτημα ἔχει ἀπαντηθεῖ. Γνωρίσαμε καί γνωρίζουμε τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή. Ἔχουμε βαπτιστεῖ στό ὄνομά του. Ὁμολογοῦμε Πατέρα, Υἱό καί Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Θεός εὑρίσκεται ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης ὅπου «ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς», ὅπως διακήρυξε ὁ Ἴδιος καί ὅπως ἐν συνεχεία εἶπε: «ἡ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καί τό αἷμα μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ»(Ἰωάν. Στ. 51-56). Γινόμαστε, δηλαδή, σύναιμοι καί σύσσωμοι  Χριστοῦ, ἄν μετέχουμε  ἀξίως τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ σημερινή μεγάλη ἡμέρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς μᾶς δώσει τήν ἀφορμή γιά μία αὐτοκριτική. Ἄς στρέψουμε τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας πρός τή Βηθλεέμ. Ἄς ταπεινωθοῦμε ἐνώπιον τοῦ ταπεινωθέντος Θεοῦ. Ἄς παραδώσουμε τόν ἑαυτό μας στή Χάρη Του καί ἄς λάβουμε τή σωτήρια ἀπόφαση νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τή διδασκαλία Του.

Ἐπικαλοῦμαι γιά ὅλους  τήν Εὐλογία Του καί τή Δύναμή Του, γιατί μιά τέτοια ζωή δέν μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ χωρίς Ἐκείνου τή θαυματουργική  ἐπέμβαση.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

Εὐχέτης Σας πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ