30/09/2022

RSS

Τα μηνύματα του Σεβ. Ποιμενάρχη μας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

11/09/2017

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝΧ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες

τῶν Δημοτικῶν Σχολείων,

μέ τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.

Ἀγαπημένα μας παιδιά

Ἀρχίζει σήμερα ἡ καινούρια σχολική χρονιά. Γιά νά εἶναι καλή καί εὐλογημένη ἐτελέσαμε τόν ἁγιασμό, γιατί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἀπαραίτητη στή ζωή μας.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἀγαπᾶτε τό σχολεῖο σας, ὅπως ἀγαπᾶτε καί τό σπίτι σας καί θέλω νά σᾶς παρακαλέσω νά ἀγαπᾶτε καί τούς καλούς δασκάλους σας, ὅπως τούς γονεῖς σας καί τά μεγαλύτερα ἀδέλφια σας.

Ἐδῶ στό σχολεῖο θά μάθετε γράμματα πού εἶναι ἀπαραίτητα στή ζωή σας, ἀλλά θά μάθετε καί τοῦ Θεοῦ τά πράγματα, πού εἶναι ἀκόμη πιό ὠφέλιμα γιά τήν προκοπή σας.

Ἔχετε ἰδεῖ μιά φωτογραφία πού παρουσιάζει ἕναν ἄνθρωπο μέ ἕνα πολύ μεγάλο κεφάλι, μέ μιά μικρή καρδιά καί μέ πόδια ἀδύνατα σάν σπιρτόξυλα; Αὐτό ὅμως δέν εἶναι φωτογραφία φυσιολογικοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι μιά γελοιογραφία ἀνθρώπου. Ἔτσι μοιάζει καί ἐκεῖνος πού γεμίζει τό μυαλό του μέ γνώσεις, ἀλλά ἀφήνει ἀτροφική τήν ψυχή του ἀπό τά αἰσθήματα τῆς ἀγάπης καί τῆς καλωσύνης.

Γι’ αὐτό παιδιά μου, ἐσεῖς μέ τήν βοήθεια τῶν καλῶν ἐκπαιδευτικῶν σας καί τῶν εὐσεβῶν καί ἐναρέτων γονέων σας νά ἐπιδιώξετε τώρα, πού εἶσθε ἀκόμη μαθητές καί μαθήτριες καί δέν σᾶς ἔχουν ἀπασχολήσει μεγάλα προβλήματα καί φροντίδες τῆς ζωῆς, νά ἀποκτήσετε γνώσεις πού σᾶς προσφέρει τό σχολεῖο σας, ἀλλά καί νά καλλιεργήσετε τίς ἀρετές τίς χριστιανικές πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά κάθε ἄνθρωπο.

Νά διατηρήσετε καί νά αὐξήσετε τήν πίστη σας στό Θεό, γιατί χωρίς αὐτή τήν πίστη δέν μποροῦμε νά λύσουμε κανένα πρόβλημα τῆς ζωῆς μας.

Νά αὐξήσετε τήν ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία μας πού εἶναι μάνα μας πνευματική καί στέκεται κοντά μας στίς χαρές μας γιά νά τίς κάνει πιό μόνιμες καί πιό ἀληθινές, ἀλλά καί στίς λύπες μας γιά νά μᾶς στηρίξει καί νά μᾶς δώσει κουράγιο καί ὑπομονή.

Νά αὐξήσετε ἀκόμη πιό πολύ τήν ἀγάπη σας σ’ ὅλα τά παιδιά τοῦ σχολείου σας γιατί εἶναι καί αὐτά ἀδέλφια σας μέ τήν πνευματική ἔννοια, ἀφοῦ ὅλοι μαζί στήν προσευχή μας ὀνομάζομε τόν Θεό Πατέρα μας.

Παιδιά μου δεχθεῖτε αὐτές τίς πατρικές συμβουλές σάν τό καλύτερο δῶρο πού μπορῶ νά σᾶς προσφέρω τώρα στήν ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ σας χρόνου μαζί μέ τίς εὐχές μου νά ἔχετε ὑγεία καί χαρά καί καλή πρόοδο.

Μέ πολλή ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων,
μέ τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους

Ἀγαπητά μας παιδιά
Μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, θά ἤθελα κι ἐγώ, μαζί μέ ὅσους σᾶς σκέπτονται καί σᾶς ἀγαποῦν, νά δώσω τίς εὐχές μου γιά καλή καί οὐσιαστική χρονιά.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καλεῖστε νά διαμορφώσετε τή ζωή σας κάτω ἀπό ἐξαιρετικά ἀντίξοες συνθῆκες, σέ ἕναν κόσμο πλούσιο σέ γνώση καί τεχνολογία, φτωχό ὅμως σέ πνεῦμα καί πολιτισμό, σέ πίστη καί ἀνθρωπιά. Σέ αὐτόν τόν κόσμο μεγαλώνετε καί δυστυχῶς αὐτόν μόνον μαθαίνετε.
Παρά ταῦτα θά ἤθελα νά σᾶς πῶ ὅτι τό μεγαλύτερο λάθος πού μπορεῖτε νά κάνετε εἶναι νά ἀπογοητευθεῖτε. Ὄχι, παιδιά μου, δέν ἔχει τελειώσει ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς σας. Μάλιστα, τώρα ἀρχίζει. Τά πράγματα μποροῦν νά ἀλλάξουν, ἄν κάτι κάνουμε ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, πρός τήν σωστή κατεύθυνση. Καί μποροῦμε.
Ψάξτε νά βρεῖτε τί δυναμώνει τήν ψυχή, τί ζωντανεύει τίς σχέσεις. Ἀξίζει πιό πολύ ἡ ἀγάπη ἀπό τή γνώση, ἡ ταπεινότητα ἀπό τήν ἀλαζονεία, ἡ πίστη στόν Θεό ἀπό τήν ἐξυπνάδα, ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, ἡ ἀξιοπρέπεια ἀπό τόν πλοῦτο, ἡ ἐλευθερία ἀπό τό βόλεμα.
Μήν ἀδικήσετε, παιδιά μου, τόν ἑαυτό σας. Μήν πέσετε θύματα τῆς προκατάληψης ἄλλων. Εἶναι φοβερό νά εὑρίσκεσαι μέσα σέ ζαχαροπλαστεῖο καί νά ἔχεις ὑπογλυκαιμία. Εἶναι τραγικό νά ζεῖς στήν Ἑλλάδα καί νά μήν ἔχεις ὅραμα καί ἐλπίδα. Ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ἱστορία καί ἡ παράδοσή μας εἶναι πηγές ἀπό τίς ὁποῖες ἀντλοῦμε δύναμη, ζωή καί ἔμπνευση.
Ἄν ἔτσι πορευθεῖτε, τότε ἡ ζωή σας θά εῖναι δημιουργία καί τότε δέν θά περιμένετε νά ἀλλάξει ὁ κόσμος, ἀλλά θά ἔχετε ἤδη ἐσεῖς ἀρχίσει νά ἀλλάζετε τόν κόσμο.
Νά ἔχετε ὅλοι σας, καθηγητές, γονεῖς καί μαθητές, τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ

Μέ πολλή ἀγάπη

 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ